Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI

Drukuj
Plan włączenia społecznosci lokalnej w przygotowanie LSR Proces przygotowania i konsultowania LSR będzie realizowany z udziałem społeczności lokalnej. Proces opracowania LSR oparty będzie na zastosowaniu metod partycypacyjnych. Oznaczać będzie to realizację w praktyce zasad:
• Transparentności – przejrzystość i jawność procesu na każdym jego etapie, przekazywanie mieszkańcom obszaru wszelkich informacji na temat realizacji procesu,
• Inkluzywności – włączenie w proces przedstawicieli wszystkich sektorów wchodzących w skład LGD, przedstawicieli wszystkich potencjalnych grup docelowych oraz potencjalnych grup defaworyzowanych oraz ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości płci,
• Sprawczości – zapewnienie wszystkim uczestnikom procesu realnego i równego wpływu na jakiego przebieg.
 
Zasady te określają sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych na potrzeby opracowania LSR.
 
Zastosowane zostaną następujące metody partycypacyjne:
 
1. Warsztaty strategiczne –  w każdej z gmin zostanie zorganizowany jedno spotkanie konsultacyjne, poświęcone w szczelności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań. Preferowaną formą ich realizacji są spotkania zorganizowane we współpracy z członkami LGD z terenu danej gminy. Zdalna forma realizacji spotkań zostanie zastosowana w sytuacji wprowadzenia obostrzeń, np. związanych ze stanem pandemii.
 
2.Nabór fiszek projektowych – metoda, która pozwoli na rozpoznanie potrzeb potencjalnych beneficjentów.
 
3.Badania ankietowe wśród mieszkańców – badania w formie ankiet papierowych oraz internetowych
 
4.Badania ankietowe młodzieży poniżej 25 roku życia - badania w formie ankiet papierowych lub internetowych
 
5.Konsultacje internetowe – do ich przeprowadzenia zostanie wykorzystana strona internetowa LGD oraz profil społecznościowy. Udostępniane będą informację odnośnie etapów budowania strategii, opracowanych elementów LSR oraz informacja o możliwości zgłaszania uwag, propozycji.
 
Dodatkową, szóstą metodą partycypacyjną będą spotkania Zespołu Inicjatywnego. Będzie on odpowiedzialny za podejmowanie decyzji odnośnie ostatecznych rozwiązań zawartych w LSR. Członkowie Zespołu Inicjatywnego będą również wspierać LGD w stosowaniu pozostałych metod konsultacyjnych, między innymi w realizacji badań ankietowych, propagowaniu spotkań konsultacyjnych w gminach oraz animowaniu konsultacji internetowych.
 
Na wszystkich materiałach oraz podczas spotkań gminnych będzie przekazywana informacja
o współfinansowaniu LSR, w szczególności ze  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Plan włączenie społeczności zakłada wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji. Istotne, że w przeważającej części są to środki umożliwiającą komunikację dwustronną. Oznacza to, że komunikaty będą formułowane nie tylko przez członków zespołu bezpośrednio pracującego nad LSR, ale także przez wszystkie zainteresowane organizacje i aktorów indywidualnych. Będą oni mieli możliwość nie tylko przekazywania informacji zwrotnych do LGD, ale również komunikowanie się z innymi uczestnikami procesu tworzenia dokumentu strategicznego.
Wykorzystane środki komunikacji:
1. Komunikacja bezpośrednia:  a. Rozmowy w czasie warsztatów strategicznych, , b. Dyskusje prowadzone na zebraniach Zespołu Inicjatywnego,
2. Komunikacja zapośredniczona przez komputer:  a. Możliwość udziału w spotkaniach Zespołu Inicjatywnego w formie zdalnej, b. Komunikacja poprzez pocztę elektroniczną 
3. Inne środki komunikacji pośredniej:  a. Wnioski na piśmie (m.in. fiszki projektowe),
4. Środki komunikacji masowej:  a. Posty na profilu LGD na portalu społecznościowym,  b. Artykuły i ogłoszenia na stronie internetowej LGD oraz stronach internetowych podmiotów, których przedstawiciele będą brać udział w pracach Zespołu Inicjatywnego (NGO, JST)
Proces opracowania LSR będzie składał się z następujących etapów, których realizacja będzie ściśle powiązana z wdrażaniem planu włączenia społeczności lokalnej:
1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych.
Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności:
• innowacyjność – poprzez włączenie społeczności lokalnych w proces kierowania innowacjami, w tym wprowadzanie innowacji społecznych;
• cyfryzację – poprzez rozwój zdolności cyfrowych m.in. za pomocą dostępnych narzędzi cyfrowych oraz popularyzację koncepcji Smart Villages;
• środowisko i klimat – poprzez analizę rozwiązań a następnie wdrożenie mechanizmów wpływających na rozwój zielonej gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym;
• zmiany demograficzne – poprzez włączenie osób młodych do 25 roku życia, seniorów oraz kobiet w zarządzanie rozwojem a także poprzez propozycję rozwiązań w zakresie gospodarki społecznej;
• partnerstwo w realizacji LSR – poprzez włączenie przedstawicieli zróżnicowanych interesów (partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych) w proces kierowania rozwojem a także poprzez wzmacnianie edukacji liderów życia publicznego i społecznego, prowadzące do wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
Metody partycypacyjne będą stosowane na każdym etapie opracowania LSR, tym samym do opracowania strategii wykorzystany zostanie szeroki zakres danych pozyskanych w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych na obszarze objętym LSR. Ponad to do przygotowania dokumentu wykorzystane zostaną także  dane  z dostępnych źródeł takich jak Bank Danych Lokalnych (GUS) oraz opracowania specjalistyczne.
Celem opisywanego tu procesu będzie przygotowanie dokumentu strategicznego, który będzie odpowiadał na realne potrzeby mieszkańców obszaru LGD, trafnie diagnozował lokalne zasoby i określał perspektywiczne kierunki rozwoju społeczności lokalnej. Dokument ten będzie musiał jednocześnie spełniać warunki opisane w regulaminie konkursu na wybór LSR. Kluczową kwestią będzie zatem zarządzanie procesem tworzenia LSR przy jednoczesnym zapewnieniu udziału mieszkańców w podejmowaniu strategicznych decyzji. Zostanie to osiągnięte poprzez powołanie Zespołu Inicjatywnego, który będzie nadzorował proces opracowania LSR.  W skład Zespołu Inicjatywnego wejdą członkowie LGD (w szczególności przedstawiciele organów LGD) reprezentujący wszystkie sektory wchodzące w skład partnerstwa. Skład Zespołu Inicjatywnego to 7 osób, wśród których będzie co najmniej po jednej osobie reprezentującej sektor społeczny, gospodarczy oraz publiczny. Informacja o możliwości pracy w  Zespole Inicjatywnym będzie udostępniona na stronie internetowej LGD. Wybór składu nastąpi w wyniku zgłoszenia osób chętnych ( o zakwalifikowaniu się będzie decydować kolejność zgłoszeń z równoczesnym uwzględnieniem sektorowości). Prace zespołowe odbywać będą się w siedzibie biura LGD lub z wykorzystaniem internetowych środków komunikacji.  Zespół będzie spotykał się raz w miesiącu w okresie od lipca 2022r. do momentu zakończenia procesu tworzenia LSR. Zespół będzie podejmować decyzje na zasadzie konsensusu lub, w razie potrzeby większością głosów. Zespół Inicjatywny na każdym etapie będzie brał pod uwagę pomysły, uwagi, komentarze zgłaszane przez mieszkańców obszaru poprzez różne środki komunikacji. Materiały opracowywane przez Zespół będą upublicznianie i poddawane konsultacjom internetowym.

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl