ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Dodatkowe informacje do naborów nr 1 - 4/2017

07.06.2017 13:40

I. Dodatkowe informacje dotyczące kryteriów wyboru operacji
 

1. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017
Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspierającej atrakcyjność turystyczną obszaru LGD 
Kryterium nr. 1 Działania promujące LGD – max ilość punktów 2
Kryterium nr. 2 Fiszka projektowa – max ilość punktów 1
Kryterium nr. 3 Aktywność Wnioskodawcy – max ilość punktów 2
Kryterium nr. 4 Innowacyjność – max ilość punktów 2  
Kryterium nr. 5 Liczba mieszkańców miejscowości - max ilość punktów 3
Kryterium nr. 13 Realizacja projektu w partnerstwie z innymi podmiotami – max ilość punktów 5  
Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi  15 pkt
Aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 60 % tj. 9 pkt.
 
2. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017
Przedsięwzięcie 1.1.7 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej
i okołoturystycznej

Kryterium nr. 1 Działania promujące LGD – max ilość punktów 2
Kryterium nr. 2 Fiszka projektowa – max ilość punktów 1
Kryterium nr. 3  Aktywność Wnioskodawcy – max ilość punktów 2  
Kryterium nr. 4 Innowacyjność – max ilość punktów 2  
Kryterium nr. 5 Liczba mieszkańców miejscowości - max ilość punktów 3
Kryterium nr. 6 Wnioskodawca planuje podjąć / rozwijać działalność w branży (…) – max ilość punktów 2
Kryterium nr. 7 Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu – max ilość punktów 1
Kryterium nr. 8 Ochrona środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – max ilość punktów 3
Kryterium nr. 9 Wnioskodawca zamieszkuje obszar LSR – max ilość punktów 5
Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi  21 pkt
Aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 60 % tj. 13 pkt (13 pkt, gdyż nie przewidziano przyznawania dziesiętnych części punktów tzn. 21 pkt x 60% = 12,6)
 
 
3. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017
Przedsięwzięcie 1.1.3 Rozwój podmiotów gospodarczych ważnych dla rozwoju regionu
Kryterium nr. 1 Działania promujące LGD – max ilość punktów 2
Kryterium nr. 2 Fiszka projektowa – max ilość punktów 1
Kryterium nr. 3 Aktywność Wnioskodawcy – max ilość punktów 2
Kryterium nr. 4 Innowacyjność – max ilość punktów 2  
Kryterium nr. 5 Liczba mieszkańców miejscowości - max ilość punktów 3
Kryterium nr.7 Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu – max ilość punktów 1
Kryterium nr. 8 Ochrona środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – max ilość punktów 3
Kryterium nr. 10 Adres głównego miejsca wykonywania działalności / siedziba wnioskodawcy - max ilość punktów 5   
Kryterium nr. 14 Intensywność wsparcia – max ilość punktów 1
Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi  20 pkt
Aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 60 % tj. 12 pkt
 
4. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017
Przedsięwzięcie 1.1.4 Rozwój działalności turystycznych i okołoturystycznych Beskidu Wyspowego
Kryterium nr. 1 Działania promujące LGD – max ilość punktów 2
Kryterium nr. 2 Fiszka projektowa – max ilość punktów 1
Kryterium nr. 3 Aktywność Wnioskodawcy – max ilość punktów 2
Kryterium nr. 4 Innowacyjność – max ilość punktów 2  
Kryterium nr. 5 Liczba mieszkańców miejscowości - max ilość punktów 3
Kryterium nr.6 Wnioskodawca planuje podjąć/rozwijać działalność (…) – max ilość punktów 2
Kryterium nr.7 Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu – max ilość punktów 1
Kryterium nr. 8 Ochrona środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – max ilość punktów 3
Kryterium nr. 10 Adres głównego miejsca wykonywania działalności / siedziba wnioskodawcy - max ilość punktów 5   
Kryterium nr. 14 Intensywność wsparcia – max ilość punktów 1
Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi  22 pkt
Aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 60 % tj. 14 pkt (14 pkt, gdyż nie przewidziano przyznawania dziesiętnych części punktów tzn. 22 pkt x 60% = 13,2)


II. Wyjaśnienia w zakresie Kryterium nr 14 Intensywność wsparcia

Aby otrzymać punkt w ramach kryterium nr 14 (Intensywność wsparcia) Wnioskodawca musi zwiększyć wkład własny o minimum 5 %.

Przykład:
Koszty kwalifikowalne operacji wynoszą 200 000,00 zł
Maksymalna wnioskowana kwota pomocy wynosi 70% tj. 140 000,00 zł
Zatem aby Wnioskodawca otrzymał punkt dla przedstawionego przykładu, wnioskowana kwota pomocy nie może być wyższa niż 65% tj. 130 000,00 zł.
 
W przypadku problemów z interpretacją przedmiotowego kryterium, prosimy o kontakt z pracownikami biura LGD.


III. Dodatkowe informacje dotyczące wysokości pomocy (intensywności pomocy):

1. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017
Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspierającej atrakcyjność turystyczną obszaru LGD 
Intensywność pomocy:
do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów;
63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
 
2. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017

Przedsięwzięcie 1.1.3 Rozwój podmiotów gospodarczych ważnych dla rozwoju regionu
 
Intensywność pomocy:
 
do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 
3. Ogłoszenie o naborze nr 4/2017
Przedsięwzięcie 1.1.4 Rozwój działalności turystycznych i okołoturystycznych Beskidu Wyspowego
Intensywność pomocy:
do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

Ważne instytucje

lglglglg