Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Zmienione zasady w zakresie trybu konkurencyjnego

Drukuj

13.02.2018 10:07

W związku ze zmianą art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 informujemy, że nastąpiła zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji. 


Najważniejsze zmiany wprowadzane w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to (obowiązują od 21 lutego 2018 r.):
  • Zwiększenie progu, od jakiego obowiązują zasady konkurencyjności z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. euro, beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych, jeżeli wartość netto danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy pzp według średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy pzp obowiązującego w dniu ustalenia wartości tego zadania,
  • umożliwienie podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjentom PROW 2014–2020 ustalania jednego kryterium oceny ofert ceny lub kosztu,
  • doprecyzowanie zależności pomiędzy przepisami o konkurencyjności a przepisami o zamówieniach publicznych poprzez wyłączenie stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego,
  • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – regulacja analogiczna jak obowiązująca w przepisach o zamówieniach publicznych - nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
  • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowofinansowym nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty - w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
  • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania,
  • rozszerzenie zakresu delegacji do wydania rozporządzenia, określonej w art. 43a ust. 6 ustawy PROW 2014–2020, o warunki wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.

Więcej informacji : 
http://www.prow.malopolska.pl/download/prow/o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje/2018/02/Zmienione_zasady_w_zakresie_trybu_konkurencyjnego-09.02.2018.pdf
 
Monika Piaskowy
 
Wyświetlono: 28

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl