ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3/OW/2018 z dn. 07.02.2019 r.

07.02.2019 13:37

Dotyczy: Organizacji spotkań z doradcą z zakresu księgowości.
 
Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
KRS: 0000251264
REGON: 120839095, NIP: 7372138017
Tel. 511 091 844
www.lgdlimanowa.eu
 
1.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w siedzibie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” w zakresie księgowości, w tym
  • doradztwo w zakresie podstawowych informacji na temat zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji pozarządowej (polityka rachunkowości, plan kont)
  • doradztwo w zakresie zasad prowadzenia dokumentacji,
  • doradztwo w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji.
1.2 W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 2.1 w podanych terminach i miejscach oraz w podanym czasie.
1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 
2.WYMAGANE TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2.1 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie od 02.2019 r. do 07.2020 r. Jedno spotkanie w miesiącu w wymiarze 5,5 h., łącznie 99 h. Miejsce: siedziba LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa. Dokładny termin zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy.  

3.WARUNKI PŁATNOŚCI
Warunki płatności zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą.
 
4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada:
  • co najmniej I stopień certyfikacji księgowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
  • co najmniej roczne doświadczenie w księgowości,
  • praktyczna znajomość MS Excel,
  • umiejętność księgowania operacji, np. faktur kosztowych, wyciągów bankowych, raportów kasowych,
  • umiejętność prowadzenia księgowości zgodnie zprzepisami rachunkowymi i podatkowymi.
5.WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI:
5.1 W celu potwierdzenia, że Oferent posiada wiedzę i udokumentowane doświadczenie do ofert należy załączyć odpowiednią dokumentacje.
 
6.OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERT:
6.1 Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim i dostarczyć ją do siedziby Stowarzyszenia LGD wraz z wyżej wymienionymi załącznikami.
 
7.KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena – 100%
 
8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
8.1 Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
8.2 Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2019 r. o godzinie 15:00
8.3 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.
 
9. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.
 
10. INFORMACJE DODATKOWE
10.1 Oferty, które wpłyną do Biura LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” niekompletne lub po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,
10.2 Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe.
 
11. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
Ewelina Białoń, tel. 511 091 844, e-mail: e.bialon@lgdlimanowa.eu
 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznania rynku i nie będzie zobowiązujące LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” do złożenia Zamówienia.
 

Ważne instytucje

lglglglg