ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/3/OW/2018 z dn. 21.03.2019 r.

21.03.2019 09:32

Dotyczy: Organizacji spotkań z doradcą z zakresu księgowości.
 
Zamawiający:    
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
KRS: 0000251264
REGON: 120839095, NIP: 7372138017
Tel. 511 091 844
www.lgdlimanowa.eu
 
1.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w siedzibie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” w zakresie księgowości, w tym
  • doradztwo w zakresie podstawowych informacji na temat zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji pozarządowej (polityka rachunkowości, plan kont)
  • doradztwo w zakresie zasad prowadzenia dokumentacji,
  • doradztwo w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji.
1.2 W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 2.1 w podanych terminach i miejscach oraz w podanym czasie.
1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 
2.WYMAGANE TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2.1 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w okresie od 01.04.2019 r. do 31.07.2020 r. Jedno spotkanie w miesiącu w wymiarze 5,5 h., łącznie 99 h. Wyjątek miesiące kwiecień i maj 2019 – konieczność przeprowadzenia dwóch spotkań w miesiącu w wymiarze 5,5 h każde (łącznie 11 h w miesiącu).  Miejsce: siedziba LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa. Dokładny termin zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy.  

3.WARUNKI PŁATNOŚCI
Faktura VAT/Rachunek wystawiony kwartalnie za usługę doradczą, płatność przelewem na koniec okresu rozliczeniowego.
 
4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada:
  • co najmniej I stopień certyfikacji księgowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – dyplom, zaświadczenie, itp
  • co najmniej roczne doświadczenie w księgowości dot. organizacji pozarządowych (praca na rzecz min. 3 organizacji pozarządowych) – referencje, faktury, umowy, itp.
  • praktyczna znajomość MS Excel – oświadczenie, certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach, itp.
  • umiejętność księgowania operacji, np. faktur kosztowych, wyciągów bankowych, raportów kasowych – minimalny czas prowadzenia działalności 3 lata
  • umiejętność prowadzenia księgowości zgodnie zprzepisami rachunkowymi i podatkowymi. - oświadczenie, suplement do dyplomu, itp.
 
5.WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI:
5.1 W celu potwierdzenia, że Oferent posiada wiedzę i udokumentowane doświadczenie do ofert należy załączyć odpowiednią dokumentacje określoną w pkt. 4
 
6.OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERT:
6.1 Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim i dostarczyć ją do siedziby Stowarzyszenia LGD wraz z wyżej wymienionymi załącznikami zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 
7.KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena – 100%

8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
8.1 Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój nr 22.
8.2 Termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2019 r. o godzinie 15:00
8.3 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.
 
9. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:
9.1 Podstawowe informacje nt. zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji pozarządowej;
9.2 Stworzenie wzoru polityki rachunkowości dla organizacji pozarządowej + indywidualne konsultacje z tym związane;
9.3 Stworzenie wzoru planu kont księgowych dla organizacji pozarządowej + indywidualne  konsultacje z tym związane;
9.4 Zasady prowadzenia dokumentacji, opisywania dokumentów księgowych zgodnie z podpisaną umową,  itp.;
9.5 Obowiązki wobec różnych urzędów związane z prowadzeniem NGO (Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, itp.);
9.6 Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowej;
9.7 Działalność gospodarcza oraz odpłatna działalność pożytku publicznego prowadzona przez NGO;
9.8 Zwolnienia z jakich mogą  korzystać NGO;
9.9 Wzór CIT wraz z załącznikami dla organizacji pozarządowej + indywidualne konsultacje z tym związane;
9.10 Elektroniczne rozliczanie z Urzędem Skarbowym NGO – wskazówki, wzory dokumentów, itp.;
9.11 Uproszczona a pełna księgowość w NGO.
 
10. INFORMACJE DODATKOWE
10.1 Oferty, które wpłyną do Biura LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” niekompletne lub po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,
10.2 Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe.
10.3 W przypadku biur rachunkowych należy wskazać konkretną osobę, która przez cały okres obowiązywania umowy będzie świadczyła usługi doradcze z zakresu księgowości. Nie dopuszcza się zmian osób udzielających doradztwa.
 
11. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
Ewelina Białoń, tel. 511 091 844, e-mail: e.bialon@lgdlimanowa.eu
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w sprawie niniejszego zapytania ofertowego bez wyboru żadnej z ofert.
 

Ważne instytucje

lglglglg