ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/3/OW/2018 z dn. 21.03.2019 r.

21.03.2019 09:47

Dotyczy: Organizacji spotkań z radcą prawnym.  
 
Zamawiający:                                    
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
KRS: 0000251264
REGON: 120839095, NIP: 7372138017
Tel. 511 091 844
www.lgdlimanowa.eu
 
1.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w siedzibie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” w zakresie prawniczym, w tym:
  • doradztwo związane z rejestracją organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Starostwie Powiatowym
  • doradztwo z zakresie bieżących spraw organizacji, np. zgłaszaniu wszelkich zmian wymagających zatwierdzenia w KRS, ubieganiu się o status OPP, obowiązków organizacji pozarządowej jako osoby prawnej, stosowaniu obowiązujących aktów prawnych,
  • doradztwo w zakresie współpracy z administracją publiczną.
1.2 W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 2.1 w podanych terminach i miejscach oraz w podanym czasie.
1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 
2.WYMAGANE TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2.1 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w okresie od 01.04.2019 r. do 31. 07.2020 r. Dwa spotkania w miesiącu w łącznym wymiarze 8,5 h., łącznie 153 h. Wyjątek miesiące kwiecień i maj 2019 – konieczność przeprowadzenia 4 spotkań w miesiącu w łącznym wymiarze 17 h w miesiącu. Miejsce: siedziba LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa. Dokładny termin zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy.  
 
3.WARUNKI PŁATNOŚCI
Faktura VAT / Rachunek wystawiony kwartalnie za usługę doradczą, płatność przelewem na koniec okresu rozliczeniowego.
 
4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada:
  • wykształcenie wyższe prawnicze – dyplom, certyfikaty, itp
  • wpis na listę radców prawnych, - kopia wpisu
  • wiedzę z zakresu aktów prawnych, w szczególności dotyczących organizacji pozarządowych, - oświadczenia, suplement do dyplomu, referencje, itp.
  • biegłą znajomość obsługi komputera – oświadczenie, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach, itp.
  • minimum 3 lata od momentu wpisu na listę Radców Prawnych.
5.WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI:
5.1 W celu potwierdzenia, że Oferent posiada wiedzę i udokumentowane doświadczenie do ofert należy załączyć odpowiednią dokumentacje wskazaną w pkt. 4 Zapytania ofertowego. 
 
6.OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERT:
6.1 Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim i dostarczyć ją do siedziby Stowarzyszenia LGD wraz z wyżej wymienionymi załącznikami zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 
7.KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena – 100%

8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
8.1 Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój nr 22
8.2 Termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2019 r. o godzinie 15:00
8.3 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.
 
9. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:
9.1 Rejestracja organizacji pozarządowej oraz wprowadzenie zmian w KRS – wzory dokumentów + indywidualne konsultacje;
9.2 Zgłaszanie zmian w statucie organizacji pozarządowej – wzory dokumentów + indywidualne konsultacje;
9.3 Tworzenie statutu organizacji pozarządowych – indywidualne konsultacje, pomoc przy wypełnianiu dokumentów;
9.4 Ubieganie się o status OPP – pomoc przy wypełnianiu dokumentacji, indywidualne konsultacje;
9.5 Prawo pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy – przykłady dokumentów, indywidualne konsultacje, pomoc przy wypełnianiu dokumentów;
9.6 Przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – indywidualne konsultacje, pomoc przy wypełnianiu dokumentów;
9.7 Współpraca z administracją publiczną – indywidualne konsultacje, pomoc przy wypełnianiu dokumentów;
9.8 Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej  – prawa, obowiązki, pomoc przy tworzeniu dokumentacji RODO, udostępnianie wizerunku, tworzenie list obecności na warsztatach spotkaniach, itp.;
9.9 Prawa autorskie – podstawowe informacje
9.10 Organizacja zbiórek / loterii / konkursów – aspekty prawne, wzory dokumentów.
9.11 Formułowanie bądź weryfikacja projektów umów, aneksów do umów;
9.12 Opiniowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych;
9.12 Bieżące doradztwo prawne w zakresie organizacji pozarządowych.
9.16. Wymogi prawne dotyczące konkurencyjnego wyboru wykonawców – podstawowe informacje + przykładowe dokumenty.
 
10. INFORMACJE DODATKOWE
10.1 Oferty, które wpłyną do Biura LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” niekompletne lub po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,
10.2 Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe.
10.3 W przypadku kancelarii radców prawnych należy wskazać konkretną/e osobę/y, która/e przez cały okres obowiązywania umowy będzie/ą świadczyła/y usługi doradcze z zakresu prawniczego. Nie dopuszcza się zmian osób udzielających doradztwa.
 
11. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
Ewelina Białoń, tel. 511 091 844, e-mail: e.bialon@lgdlimanowa.eu
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w sprawie niniejszego zapytania ofertowego bez wyboru żadnej z ofert.
 

Ważne instytucje

lglglglg