ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/3/OW/2018 z dn. 09.04.2019 r.

09.04.2019 07:30

Dotyczy: Organizacji spotkań z doradcą ds. organizacji pozarządowych.
 
Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
KRS: 0000251264
REGON: 120839095, NIP: 7372138017
Tel. 511 091 844
www.lgdlimanowa.eu
 
1.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w siedzibie LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” w zakresie informacji dotyczących organizacji pozarządowych, w tym:
 • tworzenie i zakładanie nowych organizacji pozarządowych – procedura,
 • nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz obowiązki z tym związane,
 • sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych – procedura przygotowania sprawozdania merytorycznego i finansowego organizacji pozarządowych,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych (innych niż PROW) na rozwój dla organizacji pozarządowych, a także realizacji i rozliczania tych projektów,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym,
 • pełnienie roli mediatora pomiędzy organizacjami pozarządowymi w sytuacjach konfliktowych,
 • organizowanie spotkań i szkoleń i inicjowanie ich przez LGD.
1.2 W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 2.1 w podanych terminach i miejscach oraz w podanym czasie.
1.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

2.WYMAGANE TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2.1 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w okresie od 01.04.2019 r. do 31.07.2020 r. Jedno spotkanie w miesiącu w wymiarze 5,5 h., łącznie 99 h. Wyjątek miesiące kwiecień i maj 2019 – konieczność przeprowadzenia dwóch spotkań w miesiącu w wymiarze 5,5 h. każde (łącznie 11 h w miesiącu). Miejsce: siedziba LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa. Dokładny termin zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy.  
 
3.WARUNKI PŁATNOŚCI
Faktura VAT / Rachunek wystawiony kwartalnie za usługę doradczą, płatność przelew na koniec okresu rozliczeniowego.
 
4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada:
 • wykształcenie wyższe magisterskie – dyplom, suplement do dyplomu,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych, -umowy, świadectwa pracy
 • kursy potwierdzające kwalifikacje w zakresie realizacji i zarządzania projektami, - kopię zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów, świadectwo ukończenia/udziału
 • referencje potwierdzające wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • doświadczenie w pracach w komisjach konkursowych;
 • doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków;
 • doświadczenie w przygotowywania aktualizacji ofert a także realizacji i sprawozdawczości projektów współfinansowanych ze środków publicznych;
 • wiedzę w zakresie oceny merytorycznej i finansowej ofert składanych przez organizacje pozarządowe do otwartych konkursów ofert. 
5.WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ OFERENCI:
5.1 W celu potwierdzenia, że Oferent posiada wiedzę i udokumentowane doświadczenie do ofert należy załączyć odpowiednią dokumentacje wskazaną w pkt 4 Zapytania ofertowego.
 
6.OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERT:
6.1 Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim i dostarczyć ją do siedziby Stowarzyszenia LGD wraz z wyżej wymienionymi załącznikami zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 
7.KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena – 100%
 
8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
8.1 Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój nr 22.
8.2 Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2019 r. o godzinie 15:00
8.3 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.
 
9. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:
9.1 Podstawowe informacje i wskazówki dotyczące zakładania Stowarzyszeń i Fundacji
9.2 Rozwiązanie organizacji pozarządowych – dokumenty, majątek, itp.
9.3 Wzory dokumentów KRS wraz z instrukcją ich wypełniania;
9.4. Planowanie i prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej przez organizacje pozarządową;
9.5 Zasady ubiegania się o status OPP;
9.6 Wolontariat w NGO – wzory podstawowych dokumentów
9.7 Pozyskiwanie środków na działania społeczne organizacji pozarządowej;
9.8 Zasady pisania projektów i wniosków o dotacje, wskazanie źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych;
9.9 Promocja / marketing w NGO – podstawowe informacje;
9.10 Udział własny rzeczowy / finansowy w NGO.
 
10. INFORMACJE DODATKOWE
10.1 Oferty, które wpłyną do Biura LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” niekompletne lub po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,
10.2 Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe.
10.3 W przypadku firm / instytucji zajmujących się zawodowo doradztwem z zakresu organizacji pozarządowych należy wskazać konkretną osobę, która przez cały okres obowiązywania umowy będzie świadczyła usługi doradcze ds. organizacji pozarządowych. Nie dopuszcza się zmian osób udzielających doradztwa.
 
11. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
Ewelina Białoń, tel. 511 091 844, e-mail: e.bialon@lgdlimanowa.eu
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie niniejszego zapytania ofertowego bez wyboru żadnej z ofert.
 

Ważne instytucje

lglglglg