ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

19.06.2019 14:47

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej (nr 201, bud. A) Starostwa Powiatowego w Limanowej .
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz Protokolanta.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Stowarzyszenia za 2018r.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Zarządu za 2018r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za zamknięty rok obrachunkowy oraz udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 2018r.
 7. Przedstawienie Raportu z Ewaluacji LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach oraz w sporach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Stowarzyszenia LGD.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2020.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
Członkowie Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi dokumentami, dotyczącymi porządku obrad Walnego Zebrania Członków, w godzinach pracy biura LGD.
 

Ważne instytucje

lglglglg