ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019

16.09.2019 16:39

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”,
działająca na terenie gmin:
Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa (gmina wiejska),
Limanowa (gmina miejska),  Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark
 
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR
 
- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i/lub
-zachowania dziedzictwa lokalnego
 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji
 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 01-10-2019 do 21-10-2019
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, przy ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój 22 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.
Zakres tematyczny operacji:
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.1. Edukacja najmłodszych mieszkańców obszaru LGD, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.
 
WSKAŹNIKI PRODUKTU: Liczba godzin warsztatowych skierowanych do najmłodszych mieszkańców obszaru LGD , w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu.
 
 PRZYKŁADOWY ZAKRES TEMATYCZNY:
 • Szkolenie, warsztat, spotkanie, wyjazd studyjny.
 • Wzmocnienie kapitału społecznego.
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. :
 • realizacja co najmniej jednego celu głównego i co najmniej jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów wskaźników;
 • zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym z warunkamiwyboru operacji określonymi przez LGD w ramach naboru oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 • zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 • złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 
Warunki wyboru operacji określone przez LGD:
1. Minimalna liczba godzin warsztatowych w ramach jednej operacji 120 godzin; w tym min. 10 godzin warsztatowych działań mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu. Jedna godzina warsztatowa to 45 min.
2. Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację wynosi 70 000,00zł.
Kryteria wyboru operacji:
 1. Działania promujące LGD – max. 2 pkt.
 2. Aktywność Wnioskodawcy – max. 2 pkt.
 3. Innowacyjność – max.2 pkt.
 4. Siedziba Wnioskodawcy – max.  2 pkt.
 5. Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi do 60 000 zł – max. 3 pkt.
 6. Liczba złożonych wniosków w ramach ogłoszonych naborach– max. 3 pkt.
 7. Okres realizacji operacji – max. 2 pkt.
 
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie internetowej LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” www.lgdlimanowa.eu   – oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów wyboru wynosi
16 punktów. Aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum
60 %  tj. 10 pkt.    
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydują następujące kryteria według kolejności:
Kolejność złożenia wniosku, określona na podstawie nadanego numeru – wyższe miejsce na liście zajmuje Wniosek złożony wcześniej (o niższym numerze).
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność,  umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania LGD „PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania przy ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi   200 000,00  zł.
Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.
Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia:
 • Osoby fizyczne,
 • Osoby prawne,
- z wyłączeniem osób fizycznych i podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:
 • do 100% kosztów kwalifikowanych - w  przypadku:
- podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
- do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. 
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do oceny spełnienia warunków udzielenia wsparcia:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych na udostępnionym formularzu.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. kom. 787 917 005 w godz. od 9.00 do 15.00.
 
Data zamieszczenia na stronie www.lgdlimanowa.eu: 16.09.2019 r.

Pliki do pobrania

Ważne instytucje

lglglglg