ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

INFORMACJA NR 1/OW/2020

10.02.2020 14:23

INFORMACJA NR  1/OW/2020 O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczną (LSR) finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej pn. „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja” o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
 
Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.lgdlimanowa.eu, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Wszelkie informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.
 
Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od  11.02.2020 r. do 11.03.2020 roku do godz. 15:00 Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględnione.
 
Miejsce składania zgłoszenia: bezpośrednio w biurze LGD „ Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.
 
Zakres tematyczny operacji:
- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
Wsparcie dotyczy operacji realizowanej w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U.2015 poz. 1570 z późn. Zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.
 
Miejsce realizacji zadań: cały kraj

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR:
Cel Ogólny 1 : Aktywny Beskid Wyspowy
Cel Szczegółowy 1.1.: Przedsiębiorczy i turystyczny rozwój obszaru.
Przedsięwzięcie 1.1.14 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, przetwórstwo przemysłowe.

Wskaźniki produktu: liczba wydarzeń integrujących branże mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru  – 5
 
Zadania przewidziane do realizacji operacji:
Operacja ma polegać na organizacji 5 wyjazdów studyjnych skierowanych do lokalnych liderów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” są to gminy Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Laskowa, Łukowica, Słopnice, Tymbark oraz gmina miejska – Miasto Limanowa.
 
1.  Organizacja trzydniowego wyjazdu studyjnego – Ekomuzeum  (dla 20 osób). Zakres tematyczny: zakwaterowanie, kultura, rozrywka, rekreacja oraz przetwórstwo przemysłowe.
Ekomuzeum  powinno być to miejsce gdzie mieszkańcy postanowili wspólnie działać. Angażując społeczność lokalną oraz partnerów samorządowych, udało im się zbudować wyjątkową ofertę turystyczną. Miejsce to stanowi zbiór lokalnych atrakcji, ciekawych miejsc również noclegowych, które ze sobą współpracują i nawzajem się promują. Wykorzystując dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, co pozwala poznać różnorodne wartości regionu.

 W ramach wizyty planuje się :
- zapoznanie z działaniem i funkcjonowaniem Ekomuzeum;
- poznanie i degustacja produktów tradycyjnych danego miejsca;
- odwiedziny u wytwórców produktów lokalnych;
- wizyty w gospodarstwach agroturystycznych (min 2);
- warsztaty dla uczestników wyjazdu: warsztat rękodzielniczy, wikliniarski, pszczelarski.

W ramach zadania:
- zostanie przeprowadzona rekrutacja grupy docelowej;
- zostanie zapewniony transport grupy (na miejsce, podczas pobytu, powrót), wyjazd pierwszego dnia w godzinach porannych, powrót trzeciego dnia w godzinach wieczornych;
- zostanie zapewnione pełne wyżywienie dla 20 uczestników podczas wyjazdu wraz z degustacją produktów lokalnych;
- zostaną zapewnione dwa noclegi dla 20 uczestników wyjazdu w hotelu lub pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym/ innym tego typu obiekcie;
- zostaną zapewnione bilety wstępu do obiektów;
- na miejscu zostanie zapewniona osoba, która będzie pełniła rolę przewodnika;
- zostanie wykupione ubezpieczenie NNW dla uczestników;
- zostaną zapewnione materiały szkoleniowe (notatnik i długopis).
 
2. Organizacja jednodniowego wyjazdu studyjnego – Inkubator Kuchenny (dla 20 osób) Zakres tematyczny: przetwórstwo przemysłowe, usługi gastronomiczne.
Podstawowym celem organizacji wyjazdu do Inkubatora Kuchennego jest zapoznanie się uczestników wyjazdu z ideą funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, oraz możliwości rozwijania własnej działalności gospodarczej. Inkubator kuchenny to miejsce, które pozwala drobnym przetwórcom spełnić wszelkie wymogi sanitarne nie inwestując własnych środków w urządzenia i dzięki temu znacząco obniżą koszty wytwarzania swoich produktów.

W ramach wizyty planuje się:
- szkolenie – które dostarczy informacji dotyczących aktualnego stanu uwarunkowań prawnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej, oraz rolniczego handlu detalicznego, zasady funkcjonowania, potencjału technologicznego oraz roli Inkubatora Kuchennego w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;
-  warsztat – podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość wykonania jednego z produktów lokalnych produkowanych w inkubatorze.

W ramach zadania:
- zostanie przeprowadzona rekrutacja grupy docelowej;
- zostanie zapewniony transport grupy (na miejsce, powrót), wyjazd w godzinach porannych, powrót w godzinach wieczornych;
- zostanie zapewnione wyżywienie dla 20 uczestników wyjazdu;
- zostanie wykupione ubezpieczenie NNW dla uczestników;
- zostaną zapewnione materiały szkoleniowe (notatnik i długopis oraz fartuch kuchenny, czapka kuchenna).
 
3.  Organizacja jednodniowego wyjazdu studyjnego – Centrum Produktu Lokalnego  (dla 20 osób) Zakres tematyczny: przetwórstwo przemysłowe, kultura.
Centrum Produktu Lokalnego powinno  zajmować się koordynacją i dystrybucją produktów lokalnych, współpracą z podobnymi organizacjami, świadczą usługi szkoleniowo- doradcze. Funkcjonowanie Centrum Produktu Lokalnego to również kształtowanie tożsamości społecznej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej terenu. Organizują różne wykłady i szkolenia w zakresie sprzedaży bezpośredniej żywności wysokiej jakości, uczą jak tworzyć grupy konsumentów i producentów a następnie w ramach grupy współpracować, oraz przekazują wiedze z zakresu budowania oferty turystycznej na bazie lokalnych produktów rozumianych, jako żywność, rękodzieło czy lokalne usługi.

 W ramach wizyty planuje się:
- zwiedzanie Centrum Produktu Lokalnego;
- zorganizowanie wykładu w zakresie: marka produktu i jej promowanie, wprowadzanie na rynek nowego  produktu;
- zorganizowanie warsztatu w zakresie: komunikacja w biznesie.

 W ramach zadania:
- zostanie przeprowadzona rekrutacja grupy docelowej;
- zostanie zapewniony transport grupy (na miejsce, powrót), wyjazd w godzinach porannych, powrót w godzinach wieczornych;
- zostanie zapewnione wyżywienie dla 20 uczestników wyjazdu;
- zostanie wykupione ubezpieczenie NNW dla uczestników;
- zostaną zapewnione materiały szkoleniowe (notatnik i długopis).
 
4.  Organizacja trzydniowego wyjazdu studyjnego - Gospodarstwo Agroturystyczne – Warsztaty Serowarskie (dla 16 osób). Zakres tematyczny: przetwórstwo przemysłowe.
Gospodarstwo Agroturystyczne powinno zajmować się m.in. przetwórstwem mleka krowiego, koziego, owczego oraz produkcją serów krowich, owczych i kozich, wytwarzaniem jogurtu naturalnego, kefiru oraz masła.  Producent ma kontrolę nad całym procesem wytwarzania. Wyroby produkowane są w sposób ręczny, przy użyciu tradycyjnych metod i naturalnych surowców, to produkcja niezmechanizowana nawiązując do tradycji serowarów.

 W ramach wizyty planuje się:
- warsztaty serowarskie 3 dniowe – na których zostaną omówione : różnice miedzy mlekiem krowim a kozim, higiena podczas produkcji, dokumentacja podczas produkcji a także przepisy mówiące o wprowadzeniu produktu w obrót. Uczestnicy warsztatów będą mieć możliwość własnoręcznego przygotowania różnych rodzajów serów.

W ramach zadania:
- zostanie przeprowadzona rekrutacja grupy docelowej;
- zostanie zapewniony transport grupy (na miejsce, podczas pobytu, powrót), wyjazd pierwszego dnia w godzinach porannych, powrót trzeciego dnia w godzinach wieczornych;
- zostanie zapewnione pełne wyżywienie dla 16 uczestników  podczas wyjazdu;
-zostanie wykupione ubezpieczenie NNW dla uczestników;
- zostaną zapewnione dwa noclegi dla 16 uczestników wyjazdu w hotelu lub pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym/ innym tego typu obiekcie;
- zostaną zapewnione materiały szkoleniowe (notatnik i długopis oraz fartuch kuchenny, czapka kuchenna).
 
5. Organizacja jednodniowego wyjazdu studyjnego – Winnica oraz Gospodarstwo Pasieczne (dla 20 osób). Zakres tematyczny: kultura, rozrywka, rekreacja oraz przetwórstwo przemysłowe.
Winnica powinna nawiązywać do staropolskiej tradycji winiarskiej, poprzez tworzenie wina i cydru najwyższej, jakości i wyjątkowej świeżości. Niezbędnym obowiązkiem winnicy jest prowadzenie działalności enoturystycznej, organizując zwiedzanie z możliwością zobaczenia winnicy i winiarni, wraz z degustacją produktów winnicy oraz przekąskami regionalnymi.
 
 W ramach wizyty planuje się:
- zwiedzanie winnicy wraz z pokazem i omówieniem działalności enoturystycznej;
- wprowadzenie w tematykę historii uprawy winorośli na terenie Polski oraz informacja o obecnym stanie rozwoju winiarstwa w naszym kraju;
- zwiedzanie Winiarni podczas której omówiony zostanie proces produkcyjny wraz z pokazem sprzętu  oraz hali produkcyjnej i fermentowania wraz ze zbiornikami;
- degustacja.
 
Gospodarstwo pasieczne powinno zajmować się produkcją rożnych rodzajów miodów. W swojej ofercie powinni posiadać np. miody lipowe i spadziowe, a także inne produkty pszczele np. takie jak pyłek kwiatowy, wosk, propolis, mleczko pszczele oraz pierzgę. Swoją działalność powinni opierać na wielowiekowej tradycji zgodnego życia człowieka z naturą i sięgać do korzeni polskiego pszczelarstwa.
 
W ramach wizyty planuje się:
- zwiedzanie pasieki wraz z Muzeum Pszczelarstwa;
- wykłady na temat „Zastosowanie miodów i produktów pszczelich w zdrowym żywieniu”;
- degustacja 5 rodzajów miodów naturalnych.
 
W ramach zadania:
- zostanie przeprowadzona rekrutacja grupy docelowej;
- zostanie zapewniony transport grupy (na miejsce, podczas pobytu, powrót), wyjazd w godzinach porannych, powrót w godzinach wieczornych;
- zostanie zapewnione wyżywienie dla 20 uczestników wyjazdu wraz z degustacją produktów lokalnych;
- zostanie wykupione ubezpieczenie NNW dla uczestników;
- zostaną zapewnione materiały szkoleniowe (notatnik, długopis).
 
 6. Zakup gadżetów promocyjnych:
- fartuch kuchenny 100 szt., wysokiej jakości biały poliester, gramatura 200 – 220 g/m2;
- czapka kuchenna 100 szt., biała, materiał poliester/bawełna;
- notes 100 szt., format A4, sztywna podkładka, ilość stron 50;
- długopis 100 szt., metalowy.
 
Gadżety z nadrukiem full kolor zgodnym z książką wizualizacji PROW 2014 – 2020, logo UE, logo PROW, Logo LGD, nazwa LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wysokość środków na realizacje operacji:
Wysokość środków na realizację operacji wynosi 50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.
 
Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia, maksymalna kwota pomocy oraz maksymalne poziomy wsparcia operacji:
Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia: podmioty określone w § 3 rozporządzenia.
Maksymalna kwota pomocy na operację wynosi 50 000 zł.
Maksymalny poziom wsparcia operacji wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych.
Forma wsparcia: refundacja.

Termin realizacji operacji: Maksymalny czas realizacji projektu do 2 lat od zawarcia umowy z UMWM.
 
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgdlimanowa.eu i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych.
  • W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniony do wsparcia, projekt może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji własnej
  • W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy z tym zastrzeżeniem, że zastosowanie mają także lokalne kryteria wyboru operacji własnej. Operacja musi uzyskać minimum 60% maksymalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów oceny i wyboru operacji z 15 punktów możliwych tj. 9 punktów.
Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:
Zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na formularzu, będącym, zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD.

Informacje o wymaganych dokumentach:
Formularz zgłoszeniowy zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD – (stanowiący załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji) wraz z załącznikami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach operacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
a) Informacja nr 1/OW/2020
b) Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej.
c) Procedura oceny i wyboru operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.
d) Kryteria oceny i wyboru operacji własnych LGD.

Ważne instytucje

lglglglg