ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Nabór na wolne stanowisko pracy

16.07.2020 14:53

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Przyjazna Ziemia Limanowska” z siedzibą w Limanowej, ul. Józefa Piłsudskiego 20 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK ds. ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH
 
Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 etat
 
I. Wymagane i pożądane kwalifikacje i doświadczenie oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności:
Wymagania konieczne:
1) wykształcenie min. średnie,
2) znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
3) oświadczenie o braku bycia prawomocnie skazanym za przestępstwa popełnione umyślnie,
4) umiejętność pracy w grupie.
5) znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD.
 
Wymagania pożądane:
1) mile widziany staż pracy,
2) komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia,
3) umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
4) prawo jazdy kat. B,
5) dyspozycyjność.
 
Do bezpośrednich zadań należy:
1) Udzielanie informacji o działalności LGD, telefoniczne, ustne, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
2) prowadzenia doradztwa obejmującego udzielanie informacji dotyczących przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność potencjalnym Wnioskodawcom w ramach ogłaszanych Konkursów,
3) organizacja pracy  przygotowanie i obsługa administracyjna Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
4) wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu,
5) archiwizacja dokumentów,
6) realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.

Zakres uprawnień:
Pracownik ds. administracyjno-biurowych  jest upoważniony do:
1) upowszechniania informacji o działalności LGD,
2) aktywizowania mieszkańców LSR,
 
Zakres odpowiedzialności:
1) Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu czynności i obowiązków.
2) Prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy załatwianiu powierzonych spraw.
3) Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.
4) Ochrona przetwarzanych danych.
 
II. Warunki zatrudnienia:
1. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
2. Umowa o pracę na czas określony.
3. Miejsce pracy: siedziba LGD, ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
4. Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2020 r.


III. Wymagane dokumenty:
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy,
  • świadectwa pracy (jeżeli dotyczy)
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych  osobowych  przez  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  „Przyjazna Ziemia Limanowska”,  z  siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

IV.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Biurze  LGD pod adresem:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Józefa Piłsudskiego 20
34 – 600 Limanowa
pokój 22

w terminie do dnia 27.07.2020 roku do godz. 15.00.
 
Dokumenty winny być dostarczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko PRACOWNIK ds. ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH”.
Aplikacje  niekompletne lub nie spełniające wymagań  oraz  aplikacje,  które  wpłyną  po  wyżej  określonym  terminie,  nie  będą rozpatrywane.
 
Informacje o  zakwalifikowaniu  się  Kandydatów spełniających wymogi formalne  do  drugiego etapu rekrutacji (test egzaminacyjny) zostaną zamieszczone na stronie internetowej  Stowarzyszenia www.lgdlimanowa.eu.
 
Informacja o dokonaniu wyboru na określone stanowisko lub o niedokonaniu wyboru na określone stanowisko pracy wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu.
 
 
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Przyjazna Ziemia Limanowska”
 

Ważne instytucje

lglglglg