ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020

30.08.2020 19:37

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”,
działająca na terenie gmin:
Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa (gmina wiejska),
Limanowa (gmina miejska),  Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark
 
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR
 
- promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji
 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 14-09-2020 do 28-09-2020
 
                          Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, przy ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój 22 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Zakres tematyczny operacji:
 
Cel ogólny: 1 Aktywny Beskid Wyspowy
 
Cel szczegółowy: 1.1 Przedsiębiorczy i turystyczny rozwój obszaru

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.8 Publikacje dotyczące obszaru LGD.
 
WSKAŹNIKI PRODUKTU: Liczba wydanych publikacji dotyczących obszaru LGD.
 

Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. :
 • realizacja co najmniej jednego celu głównego i co najmniej jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów wskaźników;
 • zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym z warunkami wyboru operacji określonymi przez LGD w ramach naboru oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 • zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 • złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 
Kryteria wyboru operacji:
 1. Działania promujące LGD – max. 2 pkt.
 2. Aktywność Wnioskodawcy – max. 2 pkt.
 3. Innowacyjność – max.2 pkt.
 4. Siedziba Wnioskodawcy – max.  2 pkt.
 5. Wnioskowana kwota pomocy do 60 000 zł – max.  5 pkt.
 
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie internetowej LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” www.lgdlimanowa.eu   – oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów wyboru wynosi
13 punktów. Aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum
60 %  tj. 8 pkt.    
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydują następujące kryteria według kolejności:
Kolejność złożenia wniosku, określona na podstawie nadanego numeru – wyższe miejsce na liście zajmuje Wniosek złożony wcześniej (o niższym numerze).
 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność,  umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania LGD „PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania przy ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi   160 780,00 zł.
Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.
Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia:
 • Osoby fizyczne,
 • Osoby prawne,
- z wyłączeniem osób fizycznych i podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy prowadzenia działalności gospodarczej

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:
 • do 100% kosztów kwalifikowanych - w  przypadku:
- podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
                                      
Wykaz dokumentów niezbędnych do oceny spełnienia warunków udzielenia wsparcia:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych na udostępnionym formularzu.
 
      Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. kom. 787 917 005
w godz. od 9.00 do 15.00.

Data zamieszczenia na stronie www.lgdlimanowa.eu: 30.08.2020 r.

Pliki do pobrania

Ważne instytucje

lglglglg