ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Konsultacje społeczne

01.02.2021 11:34

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy do konsultacji społecznych proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wraz z Kryteriami wyboru operacji oraz kryteriami wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
Konsultacje mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, stanowisk, uwag i sugestii  na Formularzu Zgłaszania Uwag dostępnym poniżej. Proponowane zmiany wynikają z uwag zgłaszanych przez potencjalnych Wnioskodawców.
Do proponowanych zmian można zgłaszać uwagi na dostępnym poniżej Formularzu Zgłaszania Uwag.
Wypełniony Formularz prosimy przesłać do dnia 11.02.2021 r. drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdlimanowa.eu, wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne ”, lub przesłać listownie na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Piłsudskiego 20
34-600 Limanowa
z dopiskiem „Konsultacje społeczne ”.
Formularz można także złożyć osobiście w siedzibie LGD w Limanowej.

Zarząd LGD proponuje, aby środki dostępne w ramach niżej wyminionych przedsięwzięć  została przesunięta na przedsięwzięcie 1.1.9. Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej.
 - 1.1.8 Publikacje dotyczące obszaru LGD.
- 1.1.11 Promocja i udostępnianie produktów lokalnych.
- 1.2.2 Wydarzenie podsumowujące i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców.
- 1.2.4. Edukacja i promocja w zakresie dziedzictwa rękodzielniczego.
 - 1.2.6 Tworzenie infrastruktury niezbędnej do propagowania zdrowego stylu życia.
- 1.2.7. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom.
- 1.2.8. Zachowanie i promocja muzycznego dziedzictwa obszaru LGD.

Dodatkowo Stowarzyszenie LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” ma możliwość podwyższenia kwoty na realizację Projektów Współpracy do 10%  w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Zarząd LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” proponuje, wprowadzenie dodatkowego projektu współpracy w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promocji i udostępniania produktów Lokalnych.
 

Ważne instytucje

lglglglg