ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Operacja własna „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”

29.04.2021 12:19

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zakończyła realizację operacji pn. „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”, polegającej na organizacji bezpłatnych doradztw dla Organizacji Pozarządowych mających siedzibę na obszarze działania Stowarzyszenia (Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Laskowa, Słopnice, Tymbark, Kamienica, Łukowica, Jodłownik, Dobra).
Doradztwo było udzielane w okresie od kwietnia 2019 r. do grudnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, w godzinach pracy biura.
 
W ramach realizacji operacji zostały zorganizowane spotkania/konsultacje z:
•              Księgową
•              Radcą prawnym
•              Specjalistą ds. Organizacji Pozarządowych.
 
Zakres udzielanych doradztw obejmował:
 
•              Doradztwo Księgowe: 
- Podstawowe informacje nt. prowadzenia rachunkowości w NGO,
- Stworzenie wzoru polityki rachunkowości dla NGO,
- Zasady prowadzenia dokumentacji, opisywania dokumentów księgowych,
- Obowiązki wobec różnych urzędów,
- Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowej,
- Wzór CIT wraz z załącznikami,
- Elektroniczne rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
 
•              Doradztwo prawne:
- Rejestracja oraz wprowadzenie zmian w KRS,
- Zgłoszenie zmian w statucie organizacji,
- Ubieganie się o status OPP,
- Prawo pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy,
- Współpraca z administracją publiczną,
- Organizacja zbiórek/loterii/konkursów,
- Prawa autorskie - podstawowe informacje,
- Formułowanie bądź weryfikacja projektów umów, aneksów do umów,
- Bieżące doradztwo.
 
•              Doradztwo ds. NGO:
- Podstawowe informacje i wskazówki dotyczące zakładania Stowarzyszeń i Fundacji,
- Planowanie i prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej przez NGO,
- Wolontariat w NGO,
- Pozyskiwanie środków na działanie społeczne NGO,
- Zasady pisania projektów i wniosków o dotacje, wskazanie źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych.
 
Wsparcie doradcze w ramach zrealizowanej operacji otrzymało ponad 50 Organizacji Pozarządowych mających siedzibę na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”.
Ponadto w ramach realizacji operacji zorganizowano i przeprowadzono spotkania informacyjne, które odbyły się w:
- Gmina Limanowa – świetlica w Lipowem,
- Gmina Tymbark – siedziba KGW Podłopień,
- Gmina Dobra – siedziba KGW Porąbka,
- Gmina Laskowa – siedziba GOKSiT w Laskowej,
- Gmina Kamienica – świetlica w Zbludzy,
- Gmina Jodłownik – Punkt Informacji Turystycznej w Jodłowniku,
- Gmina Łukowica – Zabudowania Podworskie w Łukowicy,
- Gmina Słopnice – Chata na Końcu Świata w Słopnicach,
- Miasto Limanowa – Remiza OSP Łososina Górna.
 
Podczas spotkań obecni mogli zdobyć odpowiednią wiedzę i kompetencje z zakresu  możliwości założenia organizacji pozarządowej, takich jak: stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie rejestrowe, fundacja. Dodatkowo uczestnikom spotkań zostały przekazane informacje z zakresu obowiązków prawnych i księgowych związanych z założeniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej.
 
Efektem realizacji operacji jest wydanie niniejszego Folderu informacyjnego w formie poradnika dla społeczności lokalnej w tym dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych zawierający informacje prawne i księgowe do codziennego funkcjonowania organizacji.
 
Operacja pn. „Inkubator organizacji pozarządowych – wsparcie doradcze”.
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0630036/18.
Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie:
-wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
,,Celem operacji jest wzrost poziomu wiedzy związanej z aspektami księgowymi i prawnymi oraz możliwościami założenia i prowadzenia organizacji pozarządowej na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Cel zostanie osiągnięty do momentu złożenia wniosku o płatność końcową”.

Ważne instytucje

lglglglg