ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW nr 1/G/2021

24.05.2021 14:22

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”,
działająca na terenie gmin:
Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa (gmina wiejska),
Limanowa (gmina miejska),  Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark
 
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
w ramach Przedsięwzięcia
1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
określonego w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji
 
Termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów: 
Wnioski o powierzenie grantów można składać w terminie:
od 09-06-2021 do 23-06-2021 
Wnioski o powierzenie grantów wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, przy ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój 22 (I piętro),
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Zakres tematyczny projektu grantowego:
- zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego
(zgodnie z LSR i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).
 
Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:
Cel ogólny: 1. Aktywny Beskid Wyspowy
Cel szczegółowy: 1.2. Kapitał społeczny podstawą rozwoju obszaru
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
WSKAŹNIKI PRODUKTU: Liczba wspartych organizacji pozarządowych
                     WARTOŚĆ WSKAŹNIKA Z LSR:  min. 12 szt.
 
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
•  Zakup instrumentów muzycznych, sprzęt nagłośnieniowy oraz inne akcesoria muzyczne niezbędne do prowadzenia prób i występów
 
Warunki udzielenia wsparcia:
1. Zgodność zadania ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. :
- realizacja jednego celu ogólnego i jednego celu szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
- zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującego w ramach naboru;
- zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków;
- zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
- złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
2. Zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
3. Maksymalny czas realizacji zadań w ramach projektu grantowego – do 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o powierzenie grantu.

Kryteria wyboru grantobiorców:
  1. Aktywność Wnioskodawcy – max. 2 pkt.
  2. Innowacyjność – max. 2 pkt.
  3. Siedziba Wnioskodawcy – max. 2 pkt.
  4. Okres realizacji operacji – max. 3 pkt.
 Miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:
Lokalne kryteria wyboru grantobiorców znajdują się również na stronie internetowej LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” www.lgdlimanowa.eu  – oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów wyboru wynosi
9 punktów. Aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 60% maksymalnej ilości punktów dla danego rodzaju projektu (operacji) tj. 6 pkt.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydują następujące kryteria według kolejności:
1. Kolejność złożenia wniosku, określona na podstawie nadanego numeru – wyższe miejsce na liście zajmuje Wniosek złożony wcześniej (o niższym numerze).
 
LSR oraz wzory dokumentów aplikacyjnych tj. formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu oraz wzoru umowy o powierzenie grantu, a także wzoru sprawozdania z realizacji zadania są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania przy ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.
 
Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: 300 000,00 zł
 
Kwota grantu: od 5 000,00 zł do 20 000,00 zł

Intensywność pomocy (poziom dofinansowania): do 100% kosztów kwalifikowanych
 
 
Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia:
  • osoby prawne – z wyłączaniem prowadzących działalność gospodarczą oraz Jednostek sektora finansów publicznych (JSFP)
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:
1. Wniosek o powierzenie grantu w wersji papierowej złożony na formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wniosek o powierzenie grantu w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na płycie CD/DVD.
3. Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD - na formularzu udostępnionym przez LGD.
 
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 787 917 005
w godz. od 9.00 do 15.00.

Data zamieszczenia na stronie www.lgdlimanow.eu: 24.05.2021 r.

Ważne instytucje

lglglglg