ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

24.05.2023 15:30

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w  dniu 31.05.2023r. o godzinie 15.30 w budynku „Obory Podworskiej” w Łukowicy (obok Gminnego Ośrodka Kultury – Łukowica 349).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz Protokolanta.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Stowarzyszenia za 2022 r.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Zarządu za 2022 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za zamknięty rok obrachunkowy oraz udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 2022r.

7. Przedstawienie Raportu z Ewaluacji LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Stowarzyszenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia LSR na lata 2023-2027.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do aktualizacji i dokonywania zmian w LSR na lata 2023-2027.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

 

Członkowie Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi dokumentami, dotyczącymi porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w godzinach pracy biura LGD.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”

 

Ważne instytucje

lglglglg