ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI

Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do nowej perspektywy finansowej PROW 2014 – 2020. Do Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” przystąpiły dwa nowe samorządy: Gmina Laskowa oraz Miasto Limanowa. Aktualnie nasz obszar obejmuje 9 gmin powiatu limanowskiego: Dobra, Jodłownik, Laskowa, Łukowica, Kamienica, Limanowa, Miasto Limanowa, Słopnice i Tymbark.Pozwoli to na szersze funkcjonowanie naszej organizacji w nowym okresie programowania, a gminom członkowskim i mieszkańcom obszaru umożliwi korzystanie z dotacji na realizację inwestycji i innych przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z planem włączenia społeczności w budowę LSR oraz innymi dokumentami związanymi z przygotowanie LSR.
PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI W BUDOWĘ LSR
 
W celu zapewnienia oddolnego charakteru opracowywanego dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) planuje się szeroką partycypację przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców z każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Oddolne podejście zapewni zdefiniowanie potrzeb i problemów lokalnej społeczności. Opracowanie LSR zostanie podzielone na 6 Etapów (5 etapów kluczowych oraz etap VI kończący i podsumowujący proces opracowania dokumentu). Podmiotem odpowiedzialnym za końcowe opracowanie LSR i koordynację wszystkich prac będzie Zespół ds. LSR, w skład którego wejdą przedstawiciele 3 sektorów (publiczny, gospodarczy, społeczny) oraz mieszkańcy. Do przeprowadzenia i opracowania niezbędnych analiz i ekspertyz zatrudniony zostanie zewnętrzny ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie. Zapewnienie maksymalnego udziału społeczności lokalnej w tworzeniu LSR odbywać się będzie poprzez zastosowanie zróżnicowanych metod partycypacji społecznej.
Na Etapie I dotyczącym definiowania potrzeb i problemów przeprowadzone zostaną warsztaty otwarte w każdej gminie LGD z udziałem przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego, publicznego i mieszkańców, na których wypracowane zostaną mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia obszaru,wykonane zostanie badanie ankietowe oraz przeprowadzony zostanie wywiad grupowy, co razem posłuży do stworzenia analizy SWOT. Kolejnym II Etapem będzie określenie celów i ustalenie ich hierarchii. Na tym etapie przeprowadzony zostanie otwarty konkurs na projekty do realizacji w ramach LSR poprzez udostępnienie formularza fiszki projektowej i konsultacje indywidualne z autorami fiszek, wykonany zostanie także wywiad grupowy. Cele zostaną omówione również w trakcie spotkań organizowanych w ramach I Etapu opracowywania dokumentu. Etap III to poszukiwanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji Strategii, w trakcie którego prowadzone będą badania ankietowe oraz zorganizowany zostanie kolejny wywiad grupowy. W Etapie IV polegającym na formułowaniu wskaźników realizacji LSR ponownie wykonane zostanie badanie ankietowe i wywiad grupowy. W celu identyfikacji grup docelowych stanowiących Etap V opracowywanego dokumentu przeprowadzone zostaną warsztaty otwarte w każdej z gmin należących do LGD oraz wywiad grupowy.
Etap VI to przede wszystkim podsumowanie procesu partycypacji i tworzenia dokumentu, w trakcie którego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w ramach prowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz zorganizowany zostanie wywiad grupowy.
Ponadto na wszystkich Etapach opracowywania LSR zastosowane zostaną dwie dodatkowe metody partycypacji: konsultacje za pośrednictwem strony internetowej LGD z wykorzystaniem formularzy zgłaszania uwag dostosowanych w zależności od etapu opracowywania Strategii oraz partycypacyjność poprzez media społecznościowe oraz dostępność „online” pracownika LGD. Na wszystkich etapach zastosowane zostaną co najmniej 4 metody partycypacji, łącznie planuje się organizację 6 wywiadów grupowych oraz 9 spotkań gminnych, przeprowadzone zostaną 3 badania ankietowe. Każdy z 6 Etapów kończyć się będzie posiedzeniem Zespołu ds. LSR, który przeanalizuje zebrany materiał oraz przygotuje dokument końcowy.
Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podczas działań zaplanowanych w planie włączenia społeczności realizowany będzie obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

lglglglg