Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

LSR 2014-2020

DrukujNazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
Nazwa skrócona: LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”
Data wpisu do KRS: 17.02.2006 r., numer KRS 0000251264

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Przyjazna Ziemia Limanowska”  funkcjonuje jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, w którym obok osób fizycznych członkami mogą być również osoby prawne – w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw.  Nadzór nad działalnością LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego.  LGD pełni funkcję instytucji pośredniczącej pomiędzy beneficjentem, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz agencją płatniczą - Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Gminy, na terenie których działa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” położone są w granicach administracyjnych powiatu limanowskiego w województwie małopolskim i są ze sobą związane przestrzennie. Łączna powierzchnia obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zwaną dalej LSR) wynosi 940 km2, na dzień 31.12.2013 r. obszar LGD zamieszkiwało 96 159 osób. Tereny wiejskie obszaru LSR (z wyłączeniem miasta Limanowa) zajmują 921 km2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” jest partnerstwem, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców z terenu dziewięciu gmin województwa małopolskiego, z powiatu limanowskiego. Są to gminy wiejskie: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark oraz gmina miejska – Miasto Limanowa. Obszar LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”  jest spójny pod względem przestrzennym. Wszystkie gminy pozostają w bezpośrednim lub dalszym sąsiedztwie, tworząc obszar znajdujący się w jednym obrysie. Siedzibą LGD jest stolica powiatu – Miasto Limanowa. Szczegółowe dane na temat gmin wchodzących w skład LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”  wraz z ich powierzchnią i liczbą ludności na dzień 31.12.2013 r. przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Podstawowe dane na temat gmin tworzących LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”

Nazwa gminy Typ gminy Identyfikator gminy Powierzchnia (km2) Liczba ludności (osoby)
Dobra wiejska 120703 2 110 9 796
Jodłownik wiejska 120704 2 72 8 408
Kamienica wiejska 120705 2 95 7 750
Limanowa wiejska 120707 2 152 24 405
Limanowa miejska 120701 1 19 15 133
Laskowa wiejska 120706 2 72 7 940
Łukowica wiejska 120708 2 70 9 785
Słopnice wiejska 120711 2 57 6 453
Tymbark wiejska 120712 2 33 6 489
Razem LGD 940 96 159
 

Działania LGD są ukierunkowane na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizację ludności wiejskiej, rozwój turystyki i popularyzację produkcji wyrobów regionalnych. Ponadto działania LGD mają na celu ochronę i promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych.


W latach 2010 – 2015 r. wdrażaliśmy Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach osi 4 LEADER  PROW 2007 – 2013. Wspieraliśmy mieszkańców obszaru LSR w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów pobudzających rozwój obszarów wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, poprzez operacje z zakresu:
– Małe projekty,
– Odnowa i rozwój wsi,
 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Za pośrednictwem LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” prowadzone były nabory wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. W latach 2010 – 2014  Rada LGD wybrała do finansowania 216 projektów złożonych przez beneficjentów na łączną kwotę pomocy 11 199 758,61 zł. Za naszym pośrednictwem z dofinansowania w ramach osi 4 Leader PROW 2007–2013 skorzystały już organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedsiębiorcy, osoby fizyczne, a także parafie i samorządy.
Stworzenie trójsektorowej współpracy oraz partnerskie podejście do rozwoju obszarów wiejskich to cechy charakterystyczne dla przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR, które w znacznej części są innowacyjne dla obszaru LGD.
LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” również nieustannie dąży do wzbogacania oferty turystycznej regionu, dlatego też za naszym pośrednictwem zostały wytyczone nowe szlaki rowerowe, piesze, czy ścieżki historyczne. Na szczególną uwagę zasługuje stworzenie w ramach projektów współpracy z małopolskimi LGD, dwóch ważnych szlaków ponadlokalnych: Szlaku Rowerowego im. Żeleńskich oraz Szlaku Węgierskiego, który upamiętnia ślady dawnego traktu handlowego Tokaj – Kraków, przebiegającego przez Limanową. 
LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” to obszar na którym odnajdziemy także kunszt rękodzieła i ślady przeszłości. W celu promowania dziedzictwa kulturowego i kulinarnego w latach 2010 – 2015 organizowaliśmy konkursy, warsztaty oraz imprezy, dzięki którym nastąpiła promocja regionu oraz aktywizacja społeczności lokalnej.


Przed nami nowy okres programowania PROW na lata 2014-2020. LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska" po raz kolejny aplikuje o środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, aby mieszkańcy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy mogli nadal realizować wybrane przez siebie przedsięwzięcia.


Więcej na temat PROW  na lata 2014-2020 /tutaj/


Zapraszamy do współpracy!

                                                          


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. 

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.


 
www.lgdlimanowa.eu 

 

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl