Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Badania ankietowe

Drukuj
Badania ankietowe (Etap I, II, V)
Kolejną metodą partycypacji zastosowaną w opracowywaniu LSR były badania ankietowe. LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” pierwsze ankiety dla społeczności lokalnej wysłała jeszcze przed głównymi pracami przygotowawczymi tj. w marcu 2015 r.  do 220 różnych podmiotów z obszaru LSR np. organizacji pozarządowych, gospodarstw agroturystycznych, ośrodków kultury, gminnych bibliotek publicznych, urzędów gmin, kół gospodyń wiejskich. Dodatkowo w okresie marzec – lipiec 2015 r. udostępniono na stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu ankiety  dla mieszkańców obszaru. Badania ankietowe zapewniły oddolny udział społeczności lokalnej, wzięło w nim udział 59. Najważniejsze wnioski z badania są następujące:  
Największe atuty obszaru: zasoby przyrodniczo/kulturowo/historyczne i turystyczne
Słabe strony obszaru: Rynek pracy, dostępność pracy
Szanse: Potencjał turystyczny regionu,
Zagrożenia: Migracja mieszkańców
Najważniejsze inicjatywy z punktu widzenia mieszkańców obszaru LSR:
Tworzenie nowych  miejsc pracy i rozwój lokalnej przedsiębiorczości;
Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
Rozwój i promocja usług turystycznych;
Rozwój agro i ekoturystyki;
Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
Wspieranie innowacyjnych działań  na obszarze LSR
Podnoszenie kompetencji mieszkańców
Produkty lokalne marka lokalna.
Ankiety pomogły określić potencjał obszaru ale również zdiagnozować rzeczywiste problemy i potrzeby. Dzięki sugestiom społeczności lokalnej łatwiejsze było ustalenie celów i priorytetów Lokalnej Grupy Działania w najbliższych latach. Znając problemy, opinie, sugestie na tematy wymienione w ankiecie, łatwiej było dobrać narzędzia i działania prowadzone przez Lokalną Grupę Działania do potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej.
Następnie, przeprowadzono trzy ankiety dla potrzeb tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020. Badania ankietowe prowadzone były elektronicznie poprzez stronę internetową www.lgdlimanowa.eu oraz w formie papierowej za pośrednictwem  Biura LGD oraz podczas spotkań i konsultacji na obszarze LSR. Łączna liczba uczestników badań ankietowych wyniosła 210 osób.
Badanie dotyczące etapu I (ankieta nr 1) odnosiło się do zagadnień służących opracowaniu analizy SWOT. Mieszkańcy wskazywali potencjał obszaru oraz słabe strony, a także szanse i zagrożenia. Według respondentów badania ankietowego największym potencjałem obszaru są walory turystyczne – 32% co przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1  Największy potencjał obszaru LGD wg ankietowanych


Jako główny problem w pierwszym badaniu najwięcej osób ankietowanych wskazało sytuację na rynku pracy (brak miejsc pracy, wysokie bezrobocie) – 25%, co przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2 Największy problem na obszarze LGD wg ankietowanych

Największą wskazaną przez mieszkańców szansą dla rozwoju obszaru LGD są zewnętrzne środki finansowe na rozwój (np. dofinansowanie z UE) – 23%, a zaraz po nich czyste środowisko naturalne – 22%, co przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3 Największa szansa rozwoju dla obszaru LGD wg ankietowanych

Kolejnym badanym czynnikiem, służącym do opracowania analizy SWOT było badanie największych zagrożeń dla obszaru LSR, którego wyniki przedstawia wykres nr 4. Wg badanych największym zagrożeniem dla obszaru jest depopulacja mieszkańców regionu – 23%.
 
Wykres nr 4 Największe zagrożenia dla obszaru LGD wg ankietowanych

W drugim badaniu ankietowym (ankieta nr 2) zapytano mieszkańców o efekty jakie powinno przynieść wdrażanie LSR oraz rezultaty planowanych działań – II etap tworzenia Strategii.
Ankietowani wskazali, że na obszarze LGD powinny być realizowane działania
z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej( bazy noclegowej, gastronomicznej, atrakcji turystycznych) - 19% - wykres nr 5.

Wykres nr 5 Działania które powinny być realizowane na obszarze LGD wg ankietowanych

Grupą osób, która wymaga objęcia wsparciem w ramach wdrażania LSR są według ankietowanych przedsiębiorcy 19 %, a także  osoby działające w organizacjach pozarządowych i osoby młode. Jednakże należy zauważyć, że osoby młode (tj. bezrobotni do 29 r. życia, absolwenci oraz młodzież do 25 lat) byli łącznie najczęściej wskazywaną grupą przez ankietowanych – łącznie to aż 30 %.  

Wykres nr 6 Grupy wymagające wsparcia wg ankietowanych

Ankietowani wskazywali również efekty wdrażania LSR w postaci produktów i rezultatów. Wg ankietowanych produktem powinny być głównie nowe  miejsca pracy – 30 %, oraz atrakcje turystyczne 26% (wykres 7). Natomiast wśród rezultatów 27% ankietowanych oczekuje spadku bezrobocia a 18% wzrostu liczby turystów (wykres 8).

Wykres nr 7 Efekty wdrażania LSR w ramach produktów wg ankietowanych


Wykres nr 8 Efekty wdrażania LSR w ramach rezultatów wg ankietowanych

Ostatnie badanie ankietowe (ankieta nr 3)
 dotyczyło prac związanych z V etapem tworzenia LSR, podczas którego pytaliśmy mieszkańców o najlepsze sposoby komunikacji między Biurem LGD, a lokalną społecznością oraz w jaki sposób powinna być dostarczana informacja zwrotna od mieszkańców. 26,9 % ankietowanych chciałaby otrzymywać informacje odnośnie naborów wniosków podczas spotkań informacyjnych co przedstawia wykres nr 9.

Wykres nr 9 – Sposoby otrzymywania informacji o naborze wniosków na realizację zadań wdrażanych w ramach LSR wg ankietowanych

W kolejnym pytaniu ankietowym, zapytano jaki działania powinny otrzymywać dodatkowe punkty w ramach oceny wniosków. 24,5 % ankietowanych uznało, że dodatkowe punkty powinny być przyznawane na projekty tworzące nowej miejsca pracy poprzez rozwój istniejących działalności gospodarczych co przestawia wykres nr 10.

Wykres nr 10 – Projekty które powinny otrzymywać dodatkowe punkty w ramach oceny wniosków, wg ankietowanych


Dodatkowo badano jak społeczność chciałaby uzyskiwać i przekazywać informację zwrotną do biura LGD. 20 % ankietowanych wskazało na regularne spotkania otwarte, co zostało przedstawione a wykresie nr 11.


Powyższe wyniki badań ankietowych - w wersji uproszczonej z uwagi na ograniczoną ilość stron dokumentu LSR (max. 80) - zostały uwzględnione w ostatecznej wersji LSR.
 

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl