Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Grupa defaworyzowana

Drukuj
Grupą  wymagającą  szczególnego  wsparcia,  określoną  jako  grupa  defaworyzowana,  są  osoby  do  29.  roku życia.  Wyodrębnienie  tej  grupy  wiekowej  podyktowane  jest  chęcią zatrzymania na obszarze ludzi młodych i mobilnych, zachęcenie ich do podjęcia własnej działalności gospodarczej.  Młodzi  ludzie  poszukujący  pracy  napotykają  się  na  wiele  barier  związanych  z  brakiem  doświadczenia, umiejętności, a także oczekiwaniami i wymaganiami pracodawców. W przeprowadzonych badaniach ankietowych największą grupą wskazaną jako grupa defaworyzowana były właśnie osoby młode do 29 roku życia, co przedstawia poniższy wykres.
.

 
 
Na  obszarze powiatu limanowskiego, najliczniejszą  wiekowo  grupę  mieszkańców  stanowili właśnie ludzie młodzi w  wieku  od  20  do  24  lat  – 10  436  osób.  Natomiast na koniec czerwca 2015 r. odsetek osób do 25 r. życia w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł aż 22,7%. Ten  wysoki  poziom  jest  pochodną struktury  wiekowej  populacji  powiatu, gdyż osoby  tej   grupy  stanowią 25,2%  ogółu  jego  ludności. 
Wśród  młodych  bezrobotnych największy   udział   na   30.06.2015   r.   mają osoby:   z   wykształceniem   policealnym i średnim  zawodowym (31,7%), zasadniczym  zawodowym  (27,5%)  oraz osoby  bez  stażu  pracy  (45,2%).W  całej  populacji znacznie przeważają kobiety (52,8%).  
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego stanowili na koniec czerwca 2015 r. 23,9 % ( 1834 osób) ogółu   osób   bezrobotnych   zarejestrowanych   w   Powiatowym      Urzędzie   Pracy   w   Limanowej. W  strukturze  przeważały  osoby  w  wieku  18-24  lata  –  58,2  %    oraz  25-34  lata  –  30,3%  ogółu analizowanej  grupy.  Najliczniej  reprezentowana  była grupa  osób  z  wykształceniem  policealnym i średnim  zawodowym    –    29,1  %  udział  w  strukturze, 66,3%  tych  osób  pozostawało  bez  pracy powyżej  jednego roku.
Analiza  przyczyn  bezrobocia  wśród  młodych  określonych w LSR jako osoby do 29 roku życia wskazuje, się  problemami  o  największej intensywności   w  tej  grupie  są:  brak  doświadczenia  zawodowego,  długotrwałość bezrobocia (co  może  wynikać z  nietrwałości  zatrudnienia  osób  młodych  i  ich  częstych  powrotów  do  rejestrów  PUP), kwalifikacje  zawodowe uznawane za nie wystarczające w kontekście potrzeb pracodawców. Dlatego też, osoby  młode  deklarują większą od  innych  grup  wiekowych  skłonność do  migracji  zagranicznej  – krajowej bądź zagranicznej.
Wchodząc na rynek pracy, osoby młode nie są też odpowiednio  przygotowane  do  oceniania swoich  możliwości  na  rynku  pracy. Warto  inwestować  w  młodych  ludzi, organizować szkolenia i warsztaty podnoszące wiedzę w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków na rozwój, zarządzania  projektami  czy  prowadzenia  działalności  gospodarczej.  Wpłynie  to  na  pewno  pozytywnie  na  rozwój  integracji społecznej, a także przyczyni się do spadku migracji młodych ludzi do większych aglomeracji.
 
 

Monika Piaskowy

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl