Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

UMOWA RAMOWA wraz z Załącznikami

Drukuj
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Przyjazna Ziemia Limanowska” w dniu 11 stycznia 2024 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie podpisała UMOWĘ O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NR 00010.UM06.6572.20011.2023.


 
Podpisana Umowa przewiduje finansowanie w ramach programów PS WPR, program regionalny Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027) ze środków funduszy: EFRROW, EFRR, EFS+.
LGD zrealizuje LSR w latach od 2024 do 2029.

LGD będzie realizowała LSR na obszarze następujących gmin lub ich części, dzielnic i osiedli w ramach następujących programów:
LGD będzie realizowała LSR mając na uwadze następujące cele szczegółowe:
Program PS WPR
- cel szczegółowy SO7 Przyciąganie i wspieranie młodych rolników i innych nowych rolników oraz ułatwienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
oraz
- cel szczegółowy SO8 Promowanie zatrudnienia, wzrostu, równości płci, w tym udziału kobiet w rolnictwie, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego leśnictwa
 
Program regionalny EFRR
- cel szczegółowy (EFRR.CP5.II) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie.
 
Program regionalny EFS+
- cel szczegółowy (EFS+.CP4.K) Zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

 

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl