ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

RADA LGD

RADA LGD
Organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” jest Rada LGD. Składa się ona z 14 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków, spośród członków Stowarzyszenia. Do wyłącznych kompetencji Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 1303/2013, które mają być realizowane w ramach LSR oraz ustalenie kwoty wsparcia. W myśl art. 32 ust. 2 lit. b wspomnianego rozporządzenia, w składzie Rady podczas podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu, co zostało zagwarantowane uregulowaniami zawartymi w Regulaminie Rady oraz w Statucie. Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b, co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Podstawowym narzędziem służącym weryfikacji parytetów podczas wyboru operacji jest deklaracja bezstronności.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele następujących sektorów:

  1. Sektor  publiczny – 4 osoby (29% składu Rady),
  2. Sektor społeczny – 3 osoby (21% składu Rady),
  3. Sektor gospodarczy – 3 osoby (21% składu Rady),

oraz przedstawiciele mieszkańców – 4 osoby (29% składu Rady).

Prezydium Rady LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”

Lp. Nazwisko i imię członka organu decyzyjnego LGD Pełniona funkcja
1. Uryga Mieczysław Przewodniczący Rady LGD
2. Skrzekut Jan Wiceprzewodniczący Rady LGD
3. Pietrzak Jadwiga Sekretarz Rady LGD

 

Członkowie Rady LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”

Lp. Nazwisko i imię / imiona członka organu decyzyjnego LGD Nazwa reprezentowanej gminy Członek organu decyzyjnego LGD jest przedstawicielem: Nazwa reprezentowanej instytucji
1 Uryga Mieczysław               - sektora publicznego (władza publiczna) Powiat Limanowski
2 Skrzekut Jan Limanowa (gm.wiejska) sektora publicznego (władza publiczna) Gmina Limanowa
3 Stawarz Paweł Jodłownik sektora publicznego (władza publiczna) Gmina Jodłownik
4 Łuczkowski Bogdan  Łukowica sektora publicznego (władza publiczna) Gmina Łukowica
5 Rymarczyk Stefan  Jodłownik sektora społecznego Ochotnicza Straż Pożarna w Szczyrzycu
6 Mieczysław Majchrzak Kamienica mieszkańców                    -
7 Pietrzak Jadwiga  Łukowica sektora społecznego Stowarzyszenie KGW Łukowica
8 Klimek Maria Tymbark sektora społecznego Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Tymbark
9 Grucel Jan Słopnice sektora gospodarczego (pozostałe) Grucel Jan Usługi Inwestorskie
10 Ryś Zygmunt Dobra sektora gospodarczego (pozostałe) Ryś Zygmunt F.G.U.H. ,,ZAJAZD"
11 Oleksy Józef Limanowa (gm.wiejska) sektora gospodarczego (pozostałe) CAROX J.OLEKSY, R.SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA
12 Michura Paweł Laskowa mieszkańców  -
13 Kita Zofia Limanowa (gm.miejska) mieszkańców  -
14 Gołuszka Marcin Limanowa (gm.miejska) mieszkańców  -
 

Ważne instytucje

lglglglg