Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

ORGANY LGD

Drukuj
Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” jest organizacją inkluzywną, co oznacza, że jej członkami mogą zostać wszystkie osoby fizyczne oraz osoby prawne.
 
Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu, przestrzegać postanowień Statutu, opłacać składki członkowskie oraz brać udział w Walnych Zebraniach Członków. Ma natomiast prawo do wybierania i bycia wybranym do Władz Stowarzyszenia, składać Zarządowi wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, a także ma prawo do wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.
 
W skład Stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Na dzień 19.05.2023 roku liczba członków LGD wynosił 66 osób fizycznych i prawnych, z czego sektor społeczny reprezentowały 44 osoby (66,66%), sektor publiczny reprezentowało 11 osób (16,67%), a sektor gospodarczy 11 osób (16,67%).
 
Władze Stowarzyszenia stanowią następujące jego organy:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Rada,
  4. Komisja Rewizyjna.
Członek Stowarzyszenia może być jednocześnie członkiem nie więcej niż jednej spośród wskazanych w punkcie 2 – 4 Władz Stowarzyszenia. Kadencja władz wynosi 4 lata.

Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia, obecnemu na Walnym Zebraniu, przysługuje jeden głos. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady Stowarzyszenia lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy między innymi określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, uchwalanie zmian w Statucie, czy uchwalanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 9 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa i skarbnika. Do kompetencji Zarządu należy między innymi: kierowanie całą działalnością Stowarzyszenia, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, czy realizacja celów Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 6 osób, w tym z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybieranych spośród członków Komisji. Do kompetencji KR należy kontrolowanie działalności Zarządu, składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu oraz występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

Rada Stowarzyszenia składa się z 10 do 15 osób, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Rada składa się z przedstawicieli publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych, przy zachowaniu wymogów, o których mowa w przepisach krajowych dotyczących rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność . Do kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz ustalenie kwoty wsparcia.

 
Dzięki zróżnicowaniu przedstawicieli sektorów w składzie członków LGD można mieć pewność, że podejmowane decyzje są w pełni bezstronne. Forma i dobór członków poszczególnych organów Stowarzyszenia gwarantują transparentność podejmowanych decyzji. Efektem jest podniesie efektywności proponowanych przez Stowarzyszenie działań.

Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” opisane jest w podstawowych dokumentach organizacyjnych dostępnych dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdlimanowa.eu

 
Poniższa tabela przedstawia najważniejsze informacje na ich temat.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” ma bogate doświadczenie w poprawnym wydatkowaniu publicznych pieniędzy, w których niezbędna jest stosowna struktura obiegu dokumentów. Stowarzyszenie przez wiele lat swojego działania z powodzeniem wypracowało szereg wewnętrznych procedur mających ma celu uskutecznienie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, co widać już było w poprzednich latach. Procedury te określone są w wewnętrznych dokumentach Stowarzyszenia, które zostały wymienione w tabeli powyżej.

Pliki do pobrania:

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl