Przewiń do treści głównej
ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
Logo http://ug.limanowa.plLogo http://www.gminadobra.plLogo http://www.jodlownik.plLogo http://www.kamienica.net.plLogo http://www.laskowa.plLogo http://www.lukowica.plLogoLogo http://www.slopnice.pl/plLogo http://www.tymbark.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020

Drukuj

09.02.2020 18:03

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”,
działająca na terenie gmin:
Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa (gmina wiejska),
Limanowa (gmina miejska),  Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark
 
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR
 
- podejmowanie działalności gospodarczej
 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu-premii
 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 24-02-2020 do 10-03-2020
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, przy ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój 22 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Zakres tematyczny operacji:
Cel ogólny: 1 Aktywny Beskid Wyspowy
Cel szczegółowy: 1.1 Przedsiębiorczy i turystyczny rozwój obszaru
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.7: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołoturystycznej, w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje.
 
WSKAŹNIKI PRODUKTU: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej , w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje.
 
Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. :
 • realizacja co najmniej jednego celu głównego i co najmniej jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów wskaźników;
 • zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym z warunkami wyboru operacji określonymi przez LGD w ramach naboru oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 • zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 • złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 2. W ramach zakresu „podejmowanie działalności gospodarczej” wnioskodawca w ramach naboru/ów prowadzonych w tym samym terminie może złożyć wyłącznie jeden wniosek o przyznanie pomocy.
 3. Kwota kosztów kwalifikowanych określona w biznesplanie dotyczącym podejmowania działalności gospodarczej jest nie mniejsza niż kwota premii określona w LSR.
 4. Podmioty z branży turystycznej i okołoturystycznej rozumianej jako– usługi związane
  z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R – dział 90,93), przetwórstwem przemysłowym(sekcja C – dział 10,11,16) według sekcji PKD. Aby operacja wpisywała się w/w branże kod podstawowy wg PKD wskazany w biznesplanie musi wpisywać się w w/w sekcje/działy PKD dotyczące turystyki i okołoturystyki.
 5. w tym: Działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje – poprzez realizację wskaźnika rozumie się spełnienie danego warunku zgodnie z definicją działań mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu i/lub działania ukierunkowane na innowacje określoną w LSR oraz kryteriach wyboru operacji. 
Kryteria wyboru operacji:
 1. Działania promujące LGD – max. 2 pkt.
 2. Aktywność Wnioskodawcy – max. 2 pkt.
 3. Innowacyjność – max.2 pkt.
 4. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu– max.1 pkt.
 5. Wnioskodawca zamieszkuje obszar LSR – max.  5 pkt.
 6. Wnioskodawca planuje podjąć działalność gospodarczą w branży związanej z zakwaterowaniem (Sekcja I dział 55) i/lub „przetwórstwem lokalnym”(Sekcja C dział 10 i/lub 11) – max. 2 pkt.
 7. Ochrona środowiska i/ lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – max. 1 pkt.
 8. Okres realizacji operacji – max. 3 pkt.
 
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie internetowej LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” www.lgdlimanowa.eu   – oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów wyboru wynosi
18 punktów. Aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum
60 %  tj. 11 pkt.    
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydują następujące kryteria według kolejności:
Kolejność złożenia wniosku, określona na podstawie nadanego numeru – wyższe miejsce na liście zajmuje Wniosek złożony wcześniej (o niższym numerze).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność,  umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania LGD „PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania przy ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  500 000,00  zł.
Wysokość premii na jedną operację wynosi  100 000,00 zł.
Intensywność pomocy wynosi: 100%
Wykaz dokumentów niezbędnych do oceny spełnienia warunków udzielenia wsparcia:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych na udostępnionym formularzu.
 
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem 
tel. kom. 787 917 005 w godz. od 9.00 do 15.00.
 
Data zamieszczenia na stronie www.lgdlimanowa.eu: 09.02.2020 r.
Wyświetlono: 43

Ważne instytucje

Logo http://www.minrol.gov.plLogo http://www.fundusze.malopolska.plLogo http://www.arimr.gov.plLogo http://www.powiat.limanowa.pl