ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków LGD

20.04.2021 10:35

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27.04.2021 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej (pokój 201, budynek A) Starostwa Powiatowego w Limanowej .

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz Protokolanta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Stowarzyszenia za 2020 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Zarządu za 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za zamknięty rok obrachunkowy oraz udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za 2020 r.
7. Przedstawienie Raportu z Ewaluacji LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2022.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Członkowie Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi dokumentami, dotyczącymi porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w godzinach pracy biura LGD.
 
 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia,
Stanisław Piegza
Prezes Zarządu

Ważne instytucje

lglglglg