ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023

17.01.2023 14:41

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”,
działająca na terenie gmin:
Dobra, Jodłownik, Kamienica, Limanowa (gmina wiejska),
Limanowa (gmina miejska),  Laskowa, Łukowica, Słopnice i Tymbark
 
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji
 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 01.02.2023r.  do 15.02.2023r.
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”, przy ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój 20 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Zakres tematyczny operacji:
 
Cel ogólny: 1. Aktywny Beskid Wyspowy
 
Cel szczegółowy: 1.1. Przedsiębiorczy i turystyczny rozwój obszaru

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.2: Rozwój infrastruktury niekomercyjnej wspierającej atrakcyjność turystyczną obszaru LGD.
 
WSKAŹNIKI PRODUKTU: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
 

Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. :
 • realizacja co najmniej jednego celu głównego i co najmniej jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych celów wskaźników;
 • zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym z warunkami wyboru operacji określonymi przez LGD w ramach naboru oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 • zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 • złożenie wniosku o udzielenie wsparcia w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 
Kryteria wyboru operacji:
 1. Działania promujące LGD – max. 3 pkt.
 2. Aktywność Wnioskodawcy – max. 2 pkt.
 3. Innowacyjność – max.2 pkt.
 4. Siedziba Wnioskodawcy – max.  2 pkt.
 5. Liczba mieszkańców miejscowości – max.  1 pkt.
 6. Realizacja wskaźników produktu – max. 3 pkt.
 7. Okres realizacji operacji – max. 2 pkt.
 
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się również na stronie internetowej LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” www.lgdlimanowa.eu   – oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów wyboru wynosi
15 punktów. Aby operacja mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum
60 %  tj. 9 pkt.    
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydują następujące kryteria według kolejności:
Kolejność złożenia wniosku, określona na podstawie nadanego numeru – wyższe miejsce na liście zajmuje Wniosek złożony wcześniej (o niższym numerze).
 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3
 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność,  umowy o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania LGD „PRZYJAZNA ZIEMIA LIMANOWSKA” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania przy ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 218 900,00 € co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 875 600, 00 zł.

Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia:
 • jednostki sektora finansów publicznych (JSFP)

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:
 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
                                      
Wykaz dokumentów niezbędnych do oceny spełnienia warunków udzielenia wsparcia:
 1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu (w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych na udostępnionym formularzu.
 
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania
oraz pod numerem tel. kom. 787 917 005 w godz. od 9.00 do 15.00.

Data zamieszczenia na stronie www.lgdlimanowa.eu: 17.01.2023 r.
 
 

Ważne instytucje

lglglglg