ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa
787 917 005 biuro@lgdlimanowa.eu
lglglglglglglglglg

HARMONOGRAM DOSTĘPNYCH NABORÓW

16.10.2023 10:33

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” w związku z realizacją operacji własnej pn. „Inkubator dotacji - udzielanie informacji i wsparcie w pozyskaniu środków zewnętrznych” przedstawia opracowany przez Doradcą ds. pozyskiwania środków zewnętrznych harmonogram aktualnych naborów w których beneficjentami mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.


 
HARMONOGRAM DOSTĘPNYCH NABORÓW
 
 

1. Na innowacyjność i B+R - ścieżka SMART
W konkursie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki firmy mogą uzyskać dofinansowanie kompleksowych projektów prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji. Wnioski przyjmowane są do 30 października: 
 • Nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzi PARP  https://www.parp.gov.pl/ 
 • Nabór dla dużych firm prowadzi NCBR   https://www.gov.pl/web/ncbr 
 • Nabór dla tzw. projektów fazowanych. Fazowanie projektów będzie polegać na ich podziale na dwie fazy. Pierwsza będzie obejmować zadania realizowane w ramach Programu Inteligentny Rozwój tj. do 31 grudnia 2023 r. Druga, przy spełnieniu określonych warunków, będzie mogła zostać objęta wsparciem ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.        
Więcej na stronie NCBR  https://www.gov.pl/web/ncbr

2. Na innowacyjność i dostępność – również ścieżka SMART
Nabory projektów na rzecz dostępności, których celem powinno być zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, prowadzą:  
Wnioski przyjmowane są do 30 października.
Nabory są  prowadzone z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

3. Na kompetencje cyfrowe
Od trudnego czasu pandemii utrzymuje się w wielu firmach tendencja  poszukiwania nowych ścieżek  komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmiany form działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym. Z tego względu znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest  niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.
Nadal na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich firm w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej można otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich.
O tym, gdzie i jak składać wnioski można przeczytać na stronie PARP  https://www.parp.gov.pl/
Nabór jest prowadzony z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

4. Na nowoczesne technologie
Nowe technologie, automatyzacja i robotyzacja w firmach to dziś konieczność.
MŚP z Polski Wschodniej mają szansę pozyskać środki na przeprowadzenie  transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0., tj.: 
 • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0,
 • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania,
 • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo.
Szczegóły naboru na stronie PARP    https://www.parp.gov.pl/
Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

5. Na promocję marki innowacyjnych MŚP
Wsparcie mogą uzyskać projekty firm (MŚP) obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych.
W szczególności przez udział w wydarzeniach targowych (z listy wydarzeń), na których będą realizowane stoiska narodowe oraz wyjazdowych misjach gospodarczych.
Szczegóły na stronie PARP    https://www.parp.gov.pl/
Nabór jest  prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

6. Na innowacje dla środowiska
Program „Innowacje dla środowiska” ma na celu wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska, które będą wnosiły istotny wkład w realizację jednego z następujących celów środowiskowych:
 • łagodzenie zmian klimatu,
 • adaptacja do zmian klimatu,
 • zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawania odpadów i recykling,
 • zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi.
 • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów i jednocześnie nie przyczynią się do pogorszenia pozostałych celów.
Innowacyjność może dotyczyć produktu, technologii lub procesu o zasięgu co najmniej polskiego rynku, poprzedzonych pracami badawczo-rozwojowymi potwierdzającymi gotowość rozwiązania do wdrożenia na większą, komercyjną skalę.
Nabór jest prowadzony przez NFOŚiGW. Trwa od 6 września do 6 listopada 2023.
Więcej informacji na stronie NFOŚiGW 
https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej
Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

7. Na budowę sieci szerokopasmowych przez operatorów telekomunikacyjnych  
Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA.
Celem wsparcia będzie objęcie gospodarstw domowych (rozumianych jako lokale mieszkalne) oraz przedsiębiorstw zasięgiem sieci o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, przy czym wspierane będą wyłącznie rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych.
Więcej informacji o konkursie na stronie CPPC   https://www.gov.pl/web/cppc
Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

BADANIA i ROZWÓJ

1. Na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną IPCEI
Nabór jest adresowany do przedsiębiorców i umożliwia im pozyskanie dofinansowania na projekty IPCEI(ang. Important Projects of Common European Interest), czyli stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania.
Firmy (mikro, małe, średnie i duże) będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów, które zostały już wstępnie ocenione przez Komisję Europejską jako pozytywnie  oddziałujące na rynek wewnętrzny i społeczeństwo całej Unii Europejskiej oraz  wpisujące się we wspólne europejskie cele.
Projekty obejmują dwa etapy: działalność B+R+I (działalność badawcza, rozwojowa innowacyjna) oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle. 
Więcej o IPCEI   https://www.gov.pl/web/ncbr/ipcei
Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

2. Seal of excellence
Nabór skierowany jest do polskich mikro, małych i średnich firm, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską i otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”, jednak – z powodu ograniczeń budżetowych – nie otrzymały w nim dofinansowania.
Więcej na stronie NCBR   https://www.gov.pl/web/ncbr
Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

3. Na założenie zespołu badawczego -First Team
FIRST TEAM umożliwia zdobycie finansowania na założenie zespołu badawczego i prowadzenie w Polsce innowacyjnych badań.
Przyciągamy do pracy w polskich organizacjach badawczych najlepszych początkujących badaczy z całego świata (w tym polskiego pochodzenia z zagranicy). Stwarzamy szanse dla młodych doktorów w kraju na założenie zespołu badawczego, osiągnięcie samodzielności naukowej oraz rozwoju naukowej współpracy międzynarodowej lub nawiązania współpracy z podmiotem/ami gospodarczymi działającymi w Polsce. 
Szczegóły na stronie FNP   https://www.fnp.org.pl/
Wnioski można składać  do 18.10.2023.
Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

4.Na badawczą Infrastrukturę Nowoczesnej Gospodarki
Konkurs zakłada wsparcie wybranych przedsięwzięć dotyczących publicznej infrastruktury badawczej.
Nabór przewidziany dla tzw. projektów fazowanych, który będzie polegać na ich podziale na dwie fazy. Pierwsza będzie obejmować zadania realizowane w ramach Programu Inteligentny Rozwój tj. do 31 grudnia 2023 r. Druga, przy spełnieniu określonych warunków, będzie mogła zostać objęta wsparciem ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
Szczegóły na stronie FNP   https://www.fnp.org.pl/

START-UPY

1. Na laboratorium innowatora
Nowe firmy potrzebują na starcie swojej działalności rzetelnego wsparcia. Dlatego instytucje otoczenia biznesu będą dofinansowywać programy mentoringowe - pozwalające zweryfikować założenia biznesowe pomysłodawców. Zapewnią dostęp do przestrzeni do pracy (typu co-work) oraz możliwość korzystania z prototypowni, laboratorium etc. Wsparcie pozwoli określić warunki przyszłej działalności gospodarczej pomysłodawców w ramach firm typu start-up.
Wnioski można składać od 24 X do 19 XII 2023 r.
Więcej informacji na stronie PARP   https://www.parp.gov.pl/

2. Na rozwój (działalności biznesowej) start-upów w Polsce Wschodniej
Start-upy (mikro i małe spółki kapitałowe), które z powodzeniem przeszły cały proces inkubacji w Platformie Startowej z Programu Polska Wschodnia lub w innym programie inkubacji finansowanym ze środków publicznych, mogą w kolejnym kroku ubiegać się o dotację na rozwój swojego biznesu (na wejście z opracowanym produktem na rynek, uwzględniając pierwszą sprzedaż).
Nabór trwa do 31 października 2023 r.
Więcej informacji na stronie PARP   https://www.parp.gov.pl/
Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
 
EDUKACJA

1. Na kształcenie na potrzeby gospodarki
Od 30 sierpnia do 14 listopada 2023 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadza konkurs dla uczelni pt. „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych”.
Celem naboru jest rozwój oferty uczelni w zakresie uczenia się dorosłych. Wspierane będą działania zmierzające do dostosowania kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy. Projekty mogą również obejmować uruchamianie i realizację kształcenia specjalistycznego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).
Szczegóły naboru na stronie NCBR   https://www.gov.pl/web/ncbr
Nabór jest prowadzony z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

 

Ważne instytucje

lglglglg